#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

U saradnji s Fondacijom za razvoj i demokratiju, organizovani su otvoreni sastanci s vijećnicima gradskih i opštinskih/općinskih vijeća i mjesnim zajednicama, gdje se razgovaralo o planovima razvoja mjesne zajednice kroz prizmu građankog učešća, s novom ulogom mjesne zajednice kao centra direktne participacije građana u demokratskim procesima. Predviđeno je da u 24 jedinice lokalne samouprave i 136 mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ budu ispunjeni upitnici čiji će rezultati biti korišteni za politički barometar.

Fotografije


U saradnji s Fondacijom za razvoj i demokratiju, organizovani su otvoreni sastanci s vijećnicima gradskih i opštinskih/općinskih vijeća i mjesnim zajednicama, gdje se razgovaralo o planovima razvoja mjesne zajednice kroz prizmu građankog učešća, s novom ulogom mjesne zajednice kao centra direktne participacije građana u demokratskim procesima. Predviđeno je da u 24 jedinice lokalne samouprave i 136 mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ budu ispunjeni upitnici čiji će rezultati biti korišteni za politički barometar. Testiranje Političkog barometra je do sada sprovedeno u opštinama Ljubuški i Nevesinje, kao pilot opštinama. U obje opštine, ispred dvanaest mjesnih zajednica iz Ljubuškog i Nevesinja koje učestvuju u projektu, dostavljeno je 24 upitnika za mjesec maj i juni 2017. godine, uz još četiri upitnika ispred Opštine Ljubuški i Opštine Nevesinje. Barometar je koncipiran kao alat koji se može koristiti za: a) razvijanje odgovarajućih dugoročnih mehanizma odgovornosti, b) osiguravanje transparentnosti ključnih politika aktera procesa, c) osiguravanje okvira za zagovaranje, d) definiranje stavova građana prema lokalnim pitanjima i unaprjeđenje njihovog angažmana u lokalnim procesima donošenja odluka. Barometar se sastoji iz tri dijela (kvantitativnog, monitoring i kvalitativnog dijela): 1. Prvi dio barometra, kvantitativni, nastoji da izmjeri nivo aktivnosti mjesnih zajednica i kvalitet sudjelovanja građana u lokalnim procesima. 2. Drugi dio barometra, monitoring, prati implementaciju definiranih razvojnih ciljeva opštine. Svaka opština je odredila četiri razvojna pravca, i sama će izvještavati o koracima koje poduzima kako bi se ti određeni ciljevi ispunili. 3. Treći, kvalitativni dio, predstavlja zapravo analizu podataka dobivenih kroz prva dva dijela. Kvalitativna analiza je neophodna, s obzirom da su načini funkcioniranja ovih procesa različiti od opštine do opštine. Nakon pilot testiranja u opštinama Ljubuški i Nevesinje, na osnovu upitnika i izvještaja, dobiće se prvi rezultati na osnovu kojih će se procijeniti funkcionalnost mjesnih zajednica i opštinskih službi, njihov status i kapaciteti, te definisati dalji koraci ka jačanju njihovih kapaciteta. Osnovni cilj političkog barometra je doprinos jačanju odgovornosti svih nivoa vlasti, kao i svih uključenih u implementciju projekta.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška