#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:
Ferida Begovic

Mjesna zajednica Kalošević

Sekretar


Broj projekata: 1 Broj bodova: 2

Intervju

Ferida Begović je Sekretar Mjesne Zajednice Kalošević, koja ima 1801 stanovnika, ali je također i jedna od rijetkih žena koje se bave politikom, a aktivna je I u nevladinom sektoru, gdje promoviše edukaciju i ekonomsko osnaživanje žena. Vođena željom da postigne pozitivne promjene u svojoj zajednici, Ferida koristi svoje vrijeme, energiju i vještine kako bi osigurala bolji život za sebe, svoju porodicu, ali i druge žene u Tešnju.

Iako je cijeli njen profesionalni angažman bio u javnoj administraciji, inicijalna kapsula koja je ponukala da se uključi u politiku bio je ostanak bez posla. Odlučivši da preuzme aktivnu ulogu u društvu, i da doprinos napretku zajednice, angažovala se u mjesnim odborima i udruženjima žena, te se kandidovala i za općinsko vijeće i na kantonalnom nivou.

„Kroz svoj rad i politički angažman, shvatila sam da je pojedincu jako teško nešto promijeniti, i da se trebamo uključiti na sve načine - kroz politiku ili nevladin sektor, da bi aktivno radili na promjenama u društvu. Ljudi su ključ promjene na svim nivoima, i ako se mjenjaju ljudi, mjenjaće se i institucije. Ne možemo stvoriti napredak ako svi ne damo svoj doprinos.“ kaže Ferida.

Kroz razgovor, naglašava da je uloga žene u društvu još uvijek ograničena, ali da za ovo nedostaje, ne samo podrška zajednice, već i motivacija njenih sugrađanki za politički angažman.

„Ja sam jako puno radila na animiranju žena da se uključe u politiku, udruženja, organe mjesne zajednice. Problem je što je dosta žena nezainteresovano, ali ako se uključe, mogu se izboriti i za bolje pozicije na listama. Ono što je potrebno prije uključivanja je svakako i edukacija – žene, kao i muškarci koji se uključuju u politiku, moraju znati osnovne nadležnosti, organizaciju općinskog vijeća, kantona i drugih nivoa uprave.“

Njen aktivni angažman u zajednici i na ovom projektu donio joj je željene rezultate na profesionalnom planu, te je Ferida sada u radnom odnosu u svojoj mjesnoj zajednici. Kako bi imala što više znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za njen rad, učestvovala je na svim treninzima koji je nudio ovaj projekat, uključujući obuke za facilitatore, korištenje inormaciono- komunikacijskih tehnologija, pisanje projektnih prijedloga i upravljanje projektim ciklusom, te je također imala priliku i da ide na studijsku posjetu u grad Rijeku, koja je za nju bila veoma pozitivna. Pored edukacije, Ferida naglašava bitnost razmjene ideja i iskustava sa drugima: „Osim obuka, ono što je bilo veoma korisno je i što smo upoznali jako puno ljudi iz mjesnih zajednica, općina, entiteta, razmjenjujemo iskustva sa drugima, i srećem toliko pozitivnih i vrijednih ljudi.„ Ovaj projekat joj pomaže da, zajedno sa svojim sugrađanima adresira neke od gorućih problema u zajednici, kao što su asfaltiranje puteva i druga pitanja infrastrukture, ali Ferida ističe da je najbitniji dio projekta društvena kohezija koja se stvara tokom ovog procesa.

Građani se najviše uključuju kroz forume, i tu su motivisani jer shvataju da baš oni mogu odlučivati o tome šta će se raditi u njihovim mjesnim zajednicama. Iako još uvijek postoji određena doza nepovjerenja među građanima, ovo povjerenje se polako vraća, jer su svi motivisani da vide napredak u svojoj zajednici. Ovo učešće i angažman osiguravaju veću odgovornost svih uključenih u razvoj zajednice, te se veći akcenat stavlja na sposobnost i rad, a samim tim i zajednica doživljava napredak.

Pored političkog angažmana u zajednici, Ferida je također aktivna u nevladinom sektoru, članica je Skupštine Crvenog krsta, te je bila članica i u komisijama za ravnopravnost polova i kodekse ponašanja.

Prije nekoliko godina, uspostavila je kontakt sa Udruženjem Žene za žene International u Sarajevu, vođena željom da se žene sa sela, koje je jako teško društveno animirati, aktiviraju i edukuju.

„Kroz rad sa njima, bila sam svjesna da im nedostaje društvenog angažmana i međusobnog druženja, zbog velikog broja obaveza, te smo preko ove organizacije imale priliku da radimo edukacije koje se tiču ženskog zdravlja, ženskih ljudskih prava, kao i ekonomskog osnaživanja, kroz radionice o proizvodnji ljekovitog bilja.“ U saradnji sa ovom organizacijom, Ferida je organizovala obuke za uzgoj ljekovitog bilja, ali je uskoro shvatila da će lakše ostvariti ciljeve kao formalno udruženje, jer žene pojedinačno jako teško mogu doći do finansijskih sredstava i drugih poticaja. I tako je 2011. godine nastalo Udruženje žena „Ruka“.

„Glavni cilj mi je bio ekonomsko osnaživanje žena na selu, gdje je puno žena u sličnoj situaciji – to su žene srednjih godina, koje nemaju mogućnosti da se zaposle, slabijeg su imovinskog stanja, nemaju visoko obrazovanje i samim tim imaju vrlo malo mogućnosti da budu samostalne. Također, ukoliko i rade, jako je teško školovati djecu sa ovim platama,“ kaže Ferida koja je i sama majka studenta i studentice.

Nakon početne saradnje sa organizacijom Žene za žene, Ferida je nastavila svoj rad na proizvodnji ljekovitog bilja kroz projekat „Farma“, kroz koji je za MZ Kalošević obezbjeđena i sušara za sušenje bilja, što je pomoglo pri proširivanju biznisa. „Jako sam ponosna na to što sam bila osnivač udruženja i pokretač ljekovitog bilja,“ kaže Ferida.

„Nekoliko žena je nakon projekta registrovalo i svoj biznis, a ja se još uvijek bavim uzgojem bilja, jako sam to zavoljela. Ono što je najpozitivnije je da osim ekonomske koristi, žene ovo rade i za svoje zdravlje.“

Uprkos aktivnom političkom angažmanu, uključenosti u projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, rada u Udruženju žena „Ruka“ i uzgoju ljekovitog bilja, Feridi ne nedostaje ni ideja ni energije za dalji rad. Trenutno je završila i obuku za pčelarstvo, te i dalje kroz ovaj projekat i nevladin sektor motiviše druge žene i omladinu da zajednički rade na ostvarivanju novih ciljeva razvoja MZ Kalošević.

Projekti

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška